In de behandeltrajecten maak ik gebruik van de volgende therapievormen:

  • EMDR
  • CGt
  • SFT
  • ACT

Wat is Eye Movement Desensitisation Reproccessing (EMDR)?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeluk of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven en die in het hier en nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden, soms als onderdeel van een langerdurende psychotherapie.

Voorbeelden van gebeurtenissen die hun sporen kunnen nalaten in uw geheugen: emotionele verwaarlozing, pesterijen en krenkingen in de jeugd, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen. Een groot deel van de mensen verwerkt deze gebeurtenissen op eigen kracht, bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. De therapeut zal u vragen om de traumatische gebeurtenis opnieuw te vertellen om daar het meest nare beeld uit te halen. Wanneer de emotionele lading hoog is krijgt u tikjes in uw oren toegediend door middel van een koptelefoon.
Er komt vervolgens een verwerkingsproces op gang van beelden, gevoelens, gedachten of lichamelijke sensaties. Door de afleidende tikjes zal de emotionele lading veranderen en verminderen.
Uiteindelijk kunt u naar het beeld kijken zonder dat het nog emotionele lading geeft. Vervolgens wordt met diezelfde tikjes een positieve, reële gedachte bij dat beeld volledig geloofwaardig gemaakt.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen goed op EMDR reageren. De behandeling blijkt in geval van een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis zeer snel effectief, vaak al na enkele zittingen. EMDR mag zich dan ook evidence based noemen. Wanneer er sprake is van meerdere gebeurtenissen of traumatiserende gebeurtenissen die gedurende langere tijd van invloed zijn geweest dan is de behandeling meestal complexer en langduriger. De methode wordt dan vaak gebruikt als onderdeel van een behandeling.
Ook in deze gevallen blijkt de EMDR in belangrijke mate bij te dragen aan de klachtenvermindering en het verbeteren van het welzijn van de cliënt. Belangrijk daarbij is wel dat de cliënt voldoende draagkracht heeft en voldoende in evenwicht is om dit onderdeel van de therapie aan te kunnen gaan.

Voor meer informatie: https://www.emdr.nl

 

 

Wat is Cognitieve Gedragstherapie (CGt)?

Cognitie is een andere term voor gedachte. In de cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar de samenhang tussen gedachten, het gevoel en het gedrag.
Het uitgangspunt is dat niet zozeer de gebeurtenissen die we meemaken direct ons gevoel en gedrag beïnvloeden, maar dat de interpretaties daarvan dat doen, dus de gedachten die we vormen over deze gebeurtenissen. Anderzijds kan ons gedrag ook bepaalde problemen in stand houden of verergeren. Bijvoorbeeld als iemand bang is voor bepaalde situaties, zal diegene die situaties misschien het liefst uit de weg gaan. Hierdoor worden de problemen niet opgelost, maar juist in stand gehouden of zelfs verergerd.

Met behulp van cognitieve gedragstherapie onderzoek je samen welke gedachten een rol spelen bij nare gevoelens of problematisch gedrag. Er wordt gekeken hoe patronen kunnen worden veranderd en hoe het gedrag dat u in een vicieuze cirkel houdt, doorbroken kan worden. Cognitieve gedragstherapie is een actieve manier van behandelen. Je krijgt oefeningen en handvatten mee om thuis verder mee aan de slag te gaan.

Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief bij uiteenlopende problematiek, zoals angst- en stemmingsklachten.  In veel psychologische behandelrichtlijnen geldt cognitieve gedragstherapie als eerste keus behandeling. Er worden dan ook, afhankelijk van uw problemen en hulpvraag, veel elementen uit deze therapie in de behandelingen gebruikt.

Voor meer informatie: www.vgct.nl

 

 

Wat is Schematherapie (SFT)?

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt? In deze gevallen kan schematherapie je helpen.

Schema’s zijn de interne ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe iemand naar zichzelf kijkt, naar anderen en naar de wereld om zich heen. Als u telkens in dezelfde valkuil stapt en zich voortdurend negatieve patronen herhalen in uw leven, dan zou er sprake kunnen zijn van negatieve schema’s. Negatieve schema’s zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld als er hoge eisen aan je gesteld worden, je in de steek gelaten wordt door een ouder, of gepest wordt op school.
Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering, maar ook aan realistische grenzen. Dit zijn de basisbehoeften. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkelt een kind negatieve schema’s. Deze neem je mee in het volwassen leven. Hoewel ze niet goed zijn, voelen negatieve schema’s vaak wel vertrouwd aan. Nieuwe ervaringen zijn vaak een bevestiging van die schema’s. Er zijn verschillende manieren waarop negatieve schema’s zich uiten in het dagelijkse leven: sommige mensen geven zich over aan hun schema’s (b.v. ‘ik ben ook een mislukkeling’). Anderen overschreeuwen zichzelf juist, waardoor ze niet meer stil hoeven te staan bij hun onzekerheid, met als gevolg dat ze anderen op afstand houden. Negatieve schema’s leiden bijna altijd tot niet-helpend gedrag.

Het doel van de schematherapie is u te helpen om oude schema’s op te sporen en te leren beseffen hoe deze zijn ontstaan. U krijgt ook inzicht in hoe de schema’s in stand worden gehouden. Samen met de therapeut wordt onder ogen gezien welke basisbehoeften zijn gefrustreerd en hoe het eigenlijk had moeten gaan. Vervolgens zal de therapeut u leren hoe u in het volwassen leven beter voor uzelf kan zorgen en hoe u anderen toe kan staan om voor u te zorgen. Zo doorbreekt u het patroon wat in uw jeugd is ontstaan en komt u van de negatieve schema’s af.

Omdat schematherapie zich richt op het behandelen van hardnekkige patronen, is het met name geschikt voor mensen met (trekken van) persoonlijkheidsproblematiek of mensen met chronische of herhaaldelijk terugkerende psychische klachten, waaraan bepaalde karaktertrekken ten grondslag liggen. In de basis-GGZ wordt deze therapie vooral gebruikt om inzicht te krijgen en worden bepaalde technieken gebruikt om de gekwetste kant te helen en de gezonde kant te versterken. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen.

Voor meer informatie: https://www.schematherapie.nl

 

 

Wat is Acceptance and Commitment therapie (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie (derde generatie gedragstherapie). Hierbij leer je om dingen waar je geen controle over hebt, zoals nare gedachten, angsten of pijn te accepteren in je leven en hier anders mee om te gaan. Dit betekent dat je niet in gevecht gaat tegen gedachten, angst of pijn.  Ook probeer je niet continu om vervelende dingen in je leven te voorkomen of te vermijden, omdat een leven zonder narigheid niet bestaat en omdat het gevecht of de vermijding tegen die narigheid veel energie kost. Energie die te koste gaat van wat waardevol is in jouw leven.

Binnen ACT leer je (vervelende) ervaringen in je leven te accepteren en afstand te nemen van het gepieker in je hoofd, dat misschien wel overal commentaar op heeft, het altijd beter weet, of overal nog een extra schep ellende bovenop doet. Ook maak je contact met hetgeen je hier en nu ervaart en breng je je eigen waarden in kaart om actief en toegewijd naar deze waarden te leren handelen.
Dit alles heet het vergroten van je psychologische flexibiliteit, om dat te vergroten wordt er gebruik gemaakt van een zestal therapeutische processen. Daarbinnen werkt ACT veel met metaforen en aandachtgerichte oefeningen, mindfulnessoefeningen.

ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken.

Voor meer informatie: https://www.actinactie.nl